چرا این کاراکترهای بسیاری را به عنوان من به او گفتم؟

چرا این کاراکترهای بسیاری را به عنوان من به او گفتم؟

طراح در محل کار که هیچ محتوایی برای محصول خود ندارد، اما نگاهی به محتویات محتوای آنها، در خواندن و یا در فونت ها و اندازه ها. متن ساختگی نیز یک بافت است که می تواند با یک متن واقع گرایانه پر شود.