به چه معناست “چاپ ویژه عناصر HTML”؟

به چه معناست “چاپ ویژه عناصر HTML”؟

طراح در محل کار که هیچ محتوایی برای محصول خود ندارد، اما نگاهی به محتویات محتوای آنها، در خواندن و یا در فونت ها و اندازه ها. متن ساختگی نیز یک بافت است که می تواند با یک متن واقع گرایانه پر شود.